May 18, 2017 ArtSci Nexus Artistic Director Candace Goodrich to lecture at Svarta Havet -Konstfack

Screen Shot 2017-05-04 at 4.46.18 PMKonstnären och curatorn Candace Goodrich kommer i sin föreläsning att presentera den oberoende öppna plattformen ARTSCI NEXUS som främjar nyfikenhet mellan humaniora, konst och vetenskap som tvärvetenskapliga, processorienterade beröringsytor för gemensamt skapande av estetik. ARTSCI NEXUS presenterar nya former av kreativ forskning och dataanalys för yrkesutövare och allmänheten. Förutom en översikt över nätverkets uppdrag och verksamhet kommer hon att ta upp den viktiga roll som konst och vetenskap måste ikläda sig som svar på de allt starkare auktoritära strömningar vi står inför: att mana till politiskt handlande. Historiskt har konsten varit en hörnsten i folkrörelser. Den ger marginaliserade grupper en möjlighet att skapa innovativa kanaler för omstörtning, politisk vetskap och solidaritet. I en tid när forskare marscherar i demonstrationståg världen över för att försvara öppen forskning och evidensbaserad politik och för att skydda decennier av offentligt tillgänglig forskningsdata så är det allt viktigare att forskare engagerar sig, samarbetar och står upp för sina värderingar. Hur kan dessa epistemologiskt olika sektorer ta sig bortom sina gränser för att skapa ett mer integrerat samhälle? Varför är konst och vetenskap under attack, och vad innebär detta för vår strävan efter sanning i en postfaktisk verklighet?
Artist-curator Candace Goodrich, in her lecture, will present the independent, open platform ARTSCI NEXUS, which enables curiosity within and between the humanities, arts, and sciences as an interdisciplinary, process-oriented meeting point for collaborative aesthetics. The Nexus introduces professionals and the public to new creative modes of research and data analysis. In addition to an overview of the network’s mission and team activities, she will address the crucial role that the arts and sciences must embody in defiance of the rise of authoritarianism, as a call to political action. Historically, the arts have been a cornerstone of social movements. As a marginalised group, they have the capacity to create innovative channels of subversion, for political cognizance and solidarity. As scientists march in demonstrations globally to defend open inquiry and evidence-based policy, recalcitrant in protecting and cataloguing decades of publicly-accessible research, engagement, advocacy, and collaboration is becoming increasingly critical. How can these epistemologically diverse sectors transgress their borders to create a more integrated society? Why are the arts and sciences under attack, and what does this mean in our quest for truth in a post-fact age?
%d bloggers like this: